Deprecated: Non-static method PageLinesTemplate::current_admin_post_type() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /storage/content/89/179389/vitavidderna.se/public_html/wp-content/themes/pagelines/admin/class.options.metapanel.php on line 30 Deprecated: Non-static method PageLinesTemplate::current_admin_post_type() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /storage/content/89/179389/vitavidderna.se/public_html/wp-content/themes/pagelines/admin/class.options.metapanel.php on line 30 Deprecated: Non-static method PageLinesTemplate::current_admin_post_type() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /storage/content/89/179389/vitavidderna.se/public_html/wp-content/themes/pagelines/admin/class.options.metapanel.php on line 30 Deprecated: Non-static method PageLinesTemplate::current_admin_post_type() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /storage/content/89/179389/vitavidderna.se/public_html/wp-content/themes/pagelines/admin/class.options.metapanel.php on line 30 Vita Viddernas Barnskola | GDPR

Information till vårdnadshavare

Behandling av personuppgifter på Vita Viddernas barnskola

För att säkerställa en utbildning av hög kvalitet och fullgöra vårt uppdrag som skola och fritidshem behandlar vi på Vita Viddernas barnskola vissa personuppgifter för skolans elever och deras vårdnadshavare.

Skolan ansvarar för att personuppgifterna behandlas på rätt sätt, det vill säga i enlighet med Dataskyddsförordningen och annan aktuell lagstiftning. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU från den 25 maj 2018 och syftar till att ge ett starkare skydd för den enskildes personliga integritet genom ökade krav på hur personuppgifter behandlas. Den tydliggör ansvar och skyldigheter för den som behandlar personuppgifter och rättigheter för den vars personuppgifter behandlas.

Uterummet i Kiruna AB är personuppgiftsansvarig för Vita Viddernas barnskolas behandling av uppgifterna; Uterummet i Kiruna AB, Vaktgatan 21 981 47 Kiruna. Kontaktperson är skolans rektor, Tomas Kyrö, som nås via e-post; tomas@vitavidderna.se

Rättslig grund, ändamål med behandlingen och radering av uppgifter

Dataskyddsförordningen kräver att all behandling av personuppgifter stödjer sig på någon av de rättsliga grunder som anges i förordningen. Den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter är ”Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse”.

Vi hämtar bara in och använder de personuppgifter som är nödvändiga för verksamheten. Det innefattar exempelvis elevens namn, personnummer, adress, vårdnadshavare och kontaktuppgifter till dessa. Uppgifterna används exempelvis för att planera, genomföra och följa upp elevernas utbildning, skapa klasslistor, registrera närvaro/frånvaro samt för att dokumentera – barnens utveckling, inför utvecklingssamtal, m.m. Uppgifterna används även för att utreda behov av särskilt stöd och upprätta individuella utvecklingsplaner samt för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete.

Personuppgifter gällande eleven och dess vårdnadshavare hämtas in från vårdnadshavarna. Andra uppgifter, exempelvis vilken klass och grupp eleven går i, genereras internt.

Som en del i att fullgöra vårt uppdrag som skola och fritidshem lämnar skolan ut vissa personuppgifter till andra, exempelvis klasslistor till Kiruna kommun för kommunens uppföljning av skolplikt, uppgifter om elevernas resultat på nationella prov till Skolverket samt personuppgifter för elever, dess vårdnadshavare och eventuella individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram till de skolor som elever går vidare till inför årskurs 4 samt vid eventuellt byte av skola.

När eleverna slutar på Vita Viddernas barnskola arkiveras elevens namn, personnummer och resultat på nationella prov. Övriga personuppgifter för den aktuella eleven och dess vårdnadshavare raderas.

Rättigheter för elever och vårdnadshavare

Som elev eller vårdnadshavare till elev har du rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som skolan behandlar samt rätt att begära att vi rättar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter. Vi har dock små möjligheter att tillmötesgå en sådan begäran, eftersom Vita Viddernas barnskola har rätt att behandla alla de personuppgifter som behövs för skolans verksamhet.

Om du vill få information om behandlingen av personuppgifter, lämna en begäran till skolan eller invända mot behandlingen tar du kontakt med personuppgiftsansvariges kontaktperson, rektor Tomas Kyrö (tomas@vitavidderna.se).

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för hanteringen av personuppgifter. Det innebär att de kontrollerar att personuppgifter hanteras på rätt sätt inom olika verksamheter. Om du inte är nöjd med hur Vita Viddernas barnskola hanterar dina personuppgifter har du rätt att vända dig till dem.

Frågor och svar

Kan man begära att bli helt raderad av skolan?

Så länge man är elev eller vårdnadshavare finns det ett antal personuppgifter som vi måste behandla för att fullgöra vårt uppdrag som skola och fritidshem. Skolan och fritidshemmet sparar dock inte personuppgifter längre än nödvändigt – de raderas regelbundet.

Behövs samtycke från vårdnadshavare för att personuppgifter ska få hanteras?

Om skolan eller fritidshemmet ska publicera bilder och film på eleverna krävs samtycke från vårdnadshavare. Samtycke hämtas in när eleven börjar på skolan och kan återkallas när som helst. Se separat information och blankett. Övriga personuppgifter hanteras med stöd av den rättsliga grunden ”Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse”.

Frågor om behandling av personuppgifter?

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter som inte besvaras av denna information kan du vända dig till rektor Tomas Kyrö (tomas@vitavidderna.se).