Deprecated: Non-static method PageLinesTemplate::current_admin_post_type() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /storage/content/89/179389/vitavidderna.se/public_html/wp-content/themes/pagelines/admin/class.options.metapanel.php on line 30 Deprecated: Non-static method PageLinesTemplate::current_admin_post_type() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /storage/content/89/179389/vitavidderna.se/public_html/wp-content/themes/pagelines/admin/class.options.metapanel.php on line 30 Deprecated: Non-static method PageLinesTemplate::current_admin_post_type() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /storage/content/89/179389/vitavidderna.se/public_html/wp-content/themes/pagelines/admin/class.options.metapanel.php on line 30 Deprecated: Non-static method PageLinesTemplate::current_admin_post_type() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /storage/content/89/179389/vitavidderna.se/public_html/wp-content/themes/pagelines/admin/class.options.metapanel.php on line 30 Vita Viddernas Barnskola | Tillämpningsregler fritidshemmet

 

Tillämpningsregler och avgifter för fritidshem

 

Skolbarnomsorg

 

Skolbarnomsorg bedrivs i fritidshem under skolans verksamhetsår enligt läsårsplan. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet som erbjuds elever i förskoleklass från dagen eleven börjar i förskoleklass till och med juni månad året eleven går ut klass 3. Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen i skolan samt att erbjuda eleven en meningsfull fritid och rekreation. Tillsammans ska skola och fritidshem bidra till elevens allsidiga utveckling och lärande.

 

Sommarfritidshem

Skolan erbjuder sommarfritidshem under juni och augusti månad. Juli månad och eventuella dagar i anslutning till juli månad är fritidshemmet stängt och avgiftsfritt.

Ex: Är 30 juni en tisdag stängs fritidshemmet fredagen veckan före. Är 1 augusti en torsdag öppnar fritidshemmet måndagen veckan efter.

 

Öppethållande

Öppethållande på fritidshemmet är 06.30 – 17.00. Vid behov kan fritidshemmet öppna 06.00.

 

Anmälan om förändring

Vårdnadshavare ska anmäla förändringar avseende familjeförhållanden: adress- och inkomstuppgifter.

 

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är två hela kalendermånader. Ex: Vid uppsägning 31 mars är uppsägningsmånader april och maj. Uppsägning av plats ska göras skriftligt eller via mail. I de fall vårdnadshavare har gemensam vårdnad men inte bor ihop ska båda vårdnadshavarna underteckna uppsägningen. Avgift tas ut under uppsägningstiden oavsett om barnet använder sin plats eller inte. Elever i åk 3 vars fritidshemsplats inte sagts upp debiteras sista avgift för juni månad. Eventuellt behov av fritidshemsplats i augusti månad anmäls till rektor.

 

 

Familjeförhållande/hushåll

Utgångspunkten för avgiftsberäkning är inkomsten i det hushåll barnet/barnen tillhör. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs personer som utan att vara gifta lever tillsammans och har gemensamma barn eller är folkbokförda på samma adress. För makar med såväl gemensamma som inte gemensamma barn beräknas avgiften på makarnas sammanlagda inkomster. Samma princip gäller för sammanboende med eller utan gemensamma barn. I de fall ett barns vårdnadshavare har gemensam vårdnad men bor på skilda håll är båda vårdnadshavarna platsinnehavare. Avgiften grundar sig på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Om barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna kan detta innebära två avgifter som avser samma barn. De sammanlagda avgifterna får dock inte överskrida maxtaxan för en plats.

 

Planeringsdagar

Fritidshemmet har rätt att stänga fyra dagar per år för verksamhetsplanering och kompetensutveckling. Detta är en kvalitetshöjande faktor och vårdnadshavarna ombeds respektera och planera för detta. Besked om vilka dagar det gäller ska lämnas senast tre månader i förväg. Planerings- och kompetensutvecklingsdagarna ingår i den ordinarie taxan och ger inget avdrag på avgiften.

 

 Avgift fritidshem

Avgiften utgår enligt taxa som beslutats av Kiruna kommuns kommunfullmäktige. Den beräknas per barn och procentuellt av hushållets bruttoinkomst. Se maxtaxa.

 

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster. Fastställande av avgift bygger på aktuella inkomstuppgifter. För egna företagare är det bara den inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet (överskott) som förs ut på deklarationens huvudblankett som ska räknas med i hushållets samlade bruttoinkomst.

 

Avgiften i fritidshemmet är en månadsavgift som debiteras platsinnehavaren innevarande månad under fritidshemmets verksamhetsår, augusti till juni, oavsett om man nyttjar platsen eller inte. Avgiften betalas från och med barnets placeringsdatum.

 

 Som avgiftsgrundande inkomst räknas:

 

  • Bruttolön inklusive tillägg, skattepliktiga förmåner och ersättningar
  • Försäkringskassan (skattepliktig): föräldraersättning/sjukersättning/sjukbidrag/vårdbidrag(arvodesdelen)/pension(ej barnpension)
  • Studiestöd
  • Arbetslöshetsersättning/aktivitetsstöd
  • Arvodesersättning familjehem

 

Blir den inrapporterade inkomsten förändrad ska ny inkomstuppgift lämnas. Fakturamottagare som inte lämnar begärda inkomstuppgifter placeras i högsta taxeklassen.         I samband med påbörjad placering i fritidshemmet debiteras platsinnehavare avgift för antalet kalenderdagar omsorgen pågår första månaden. Delningstal är 30 dagar. Från avgiftsgrundande inkomst medges avdrag för underhållsbidrag som erläggs enligt dom eller avtal. Den underhållsskyldige ska styrka avdraget med intyg. Betalas inte avgiften efter påminnelse överförs ärendet till inkasso. Dessutom kan rätten till plats i fritidshemmet förfalla och leda till återtagande av plats.

 

 

Maxtaxa från och med 2018-03-01

 

Avgiften utgörs av nedan angivna procentsatser beräknat på hushållets bruttoinkomst per barn och månad. Avgift tas ut 11 månader per år.

 

 

I familjen finns:

 

                                            Barn 1           Barn 2           Barn 3           Barn 4

 

Fritidshem                          2 %                1 %                1 %                Ingen avgift

 

 

Inkomsttaket för uttag av avgift är 46 080 kr per månad med en högsta avgift för ett placerat barn på 922 kr.

 

Hushållets barn räknas från det yngst placerade barnet (barn 1) till det äldst placerade, oavsett om det är i förskoleverksamhet eller i fritidshem. Har hushållet ett barn i förskola och ett barn i fritidshem gäller avgiften för barn 2 i fritidshemmet vid beräkning av avgift för fritidshemmet.

 

Avgiften räknas ut enligt följande:

Bruttoinkomst (eller ev. inkomsttak) x aktuell procentsats enligt ovan = månadsavgift.