Likabehandlingsplan

 

2013/2014

 

Innehållsförteckning

 

Inledning likabehandlingsplan …………………………………………………..1

Rutiner för kommunikation ………………………………………………………2

Rutiner för utredning ……………………………………………………………….3

Åtgärder vid misstänkt eller bekräftad kränkning………………………..3

Förebyggande arbete………………………………………………………………..4

Åtgärder………………………………………………………………………………….4

 

Bilagor

 

Bilaga 1 Dokumentation av samtal med befarat kränk/kränkt ………………….. 5

Bilaga 2 Dokumentation av samtal med den kränkande…………………………….6

Bilaga 3 Samtal med vårdnadshavare ………………………………………………………7

Bilaga 4 Lagar och förordningar översikt …………………………………………………8

 

 

Vita Viddernas Likabehandlingsplan i enlighet med lagen om förbud och diskriminering och annan kränkande behandling.

Förbudet gäller:

 

 • Direkt diskriminering
 • Indirekt diskriminering
 • Trakasserier
 • Annan kränkande behandling
 • Instruktioner att diskriminera
 • Repressalier

 

I skolans skolplan står det att skolan ska vara en rolig och trivsam plats att vistas i. Det ska den vara för alla barn, föräldrar, personal och andra som besöker oss. Därmed tar skolan avstånd från alla tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling.

 

Rektor och all annan personal på skolan ansvarar för att skolan ska vara en rolig och trivsam plats att vistas i. Vi tror att en förutsättning för att barnen ska lära sig är att man trivs och har roligt. Ytterst ansvarig för att vi har en rolig och trivsam skola är rektor.

 

All personal på skolan bär ett ansvar att upptäcka diskriminering och annan kränkande behandling. Personalen på skolan arbetar ständigt för att skapa en miljö där barnen känner förtroende för de vuxna och de andra barnen. All personal arbetar i alla olika barngrupper på skolan och på fritis, personalen har samling med olika barngrupper, all personal äter lunch tillsammans med barnen och all personal arbetar i fritisverksamheten. Barnen arbetar i viss mån åldersintegrerat, de har storsamlingar där elever i alla olika åldrar samlas och diskuterar skolfrågor och arbetsmiljö.

 

 • All personal ska göras synliga och kända för alla barn på skolan. Barnen på skolan ska känna förtroende för fler vuxna än ansvarig klasslärare.
 • Alla barn på ska ges möjlighet att lära känna varandra.

 

 

Rutiner för kommunikation mellan rektor, personal, barn och vårdnadshavare.

 

 • Vid misstanke om kränkande behandling eller kränkande behandling ska all personal på skolan delges.
 • Rektor eller klasslärare ansvarar för samtal med den kränkta.
 • Rektor eller klasslärare ansvarar för samtal med den eller de som kränker.
 • Rektor ansvarar för kontakt med vårdnadshavare.
 • Rektor ansvarar för eventuell kontakt med myndigheter.
 • Rektor ansvarar för dokumentation av åtgärder.
 • Rektor ansvarar för att uppföljning sker.

 

Barnen ska göras delaktiga i arbetet med likabehandlingsplanen via klassråd och elevråd. Klasslärare ansvarar för detta. Vårdnadshavare görs delaktiga i arbetet med likabehandlingsplanen genom att planen skickas på remiss.

Likabehandlingsplanen skall göras känd och förankras i hela verksamheten genom cirkulation, diskussion på personalkonferens samt fastställande på personalkonferens.

Likabehandlingsplanen skall göras känd hos vårdnadshavarna genom anslående på hemsida. Planen skall finnas lätt tillgänglig på skolan för barn och vårdnadshavare.

Personalen skall ges möjlighet till kompetensutveckling för att öka medvetenheten om förekomsten av och kunskap om diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Likabehandlingsplanen skall vid vårterminens utvärdering följas upp, utvärderas och eventuellt revideras.

 

Rutiner för utredning av misstänkt kränkande behandling eller kränkande behandling.

 

 • Kontakt tas med den befarat kränkta eller den konstaterat kränkta. Samtalet ska dokumenteras skriftligen (bil.1). Viktigt är att personalen klargör att vi inte berättar för den/de misstänkt kränkande hur vi fått kännedom om kränkningen eller vad som sägs i detta samtal utan tillåtelse av den      misstänkt kränkta/kränkta.
 • Kontakt tas med den eller de kränkande. Personalen talar om vad vi vet. Viktigt att inte tala om hur vi fått reda på kränkningen. Om flera kränkande skall samtalen arrangeras så de kränkande inte har möjlighet att komma i kontakt med varandra och ”prata ihop sig”. Samtalet ska dokumenteras skriftligen (bil. 2).
 • Vårdnadshavare till respektive barn kontaktas. Samtalet ska dokumenteras skriftligen (bil. 3).
 • Bedömning  av personalen om anmälan till andra myndigheter görs.
 • Om personal misstänks för trakasserier eller annan kränkande behandling av ett barn ansvarar rektor för utredningen.

 

Åtgärder vid misstänkt eller bekräftad kränkning.

 

 • All misstänkt eller bekräftad kränkning skall betraktas som akut.
 • Rektor och övrig personal skall agera enligt utredning av misstänkt kränkande behandling eller kränkande behandling.
 • Åtgärder för upphörande av kränkningen skall fastställas i samråd med barn och vårdnadshavare. Detta skall göras skriftligt.
 • Åtgärdsprogram skall upprättas.
 • Fastställande av uppföljning skall göras.

 

Likabehandlingsplanen skall ingå i skolans kvalitetsredovisning.

 

 

Förebyggande arbete

 

Förebyggande arbete är den viktigaste delen mot all kränkande behandling. Alla som arbetar i skolan/ på fritids ska visa respekt för den enskilda individen samt i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.

I alla delar av verksamheten arbetar vi med regler, normer och värden.

Vuxna accepterar aldrig ett dåligt beteende, inte ens på skoj. Alla vuxna skall vara goda förebilder, bry sig, vara positiva mot eleverna och sätta gränser.

Varje vecka finns en fast punkt på personalkonferensen, här ingår arbetsmiljön (inomhus, utomhus fysiska och psykosociala) för barn och vuxna.

Utöver lektionstid finns personal med eleverna i samband med omklädning, raster och på fritis.

Varannan vecka ordnas ett klassråd.

Storsamling en gång per månad med elever från förskoleklass – år 3.

Vid behov ordnas flick- och pojksamtal där vi samtalar om värdegrunden.

Elevhälsans resursperson för värdergrundsfrågor arbetar med elever i år 2.

 

Mål: – Pojkar och flickor skall ges lika utrymme under lektionstid, raster och fritids. Ansvariga är lärare och fritidspersonal.

– Skolans personal skall göras medvetna om vikten av fördelning av utrymme och inflytande bland eleverna. Ansvarig är rektor.

– Skolan skall arbeta för förståelse för allas lika värde oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet samt religion och tro. Ansvariga är klasslärare.

– Eleverna skall göras medvetna om konsekvenserna av ovårdat språkbruk och kommentarer. Ansvariga är klasslärare.

 

Kompetensutveckling

 

Aktuell litteratur anskaffas kontinuerligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1.

 

 

Dokumentation av samtal med befarat kränkt/kränkt.

 

 

Deltagare:………………………………………..               Datum:……………

 

 

…………………………………………

 

 

…………………………………………

 

 

 

Bakgrund:

 

 

 

 

 

 

Åtgärder:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2.

 

 

Dokumentation av samtal med den kränkande.

 

 

Deltagare:…………………………………….               Datum:…………………

 

 

…………………………………….

 

 

……………………………………..

 

 

 

Bakgrund:

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärd:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3.

 

 

Samtal med vårdnadshavare.

 

 

 

Deltagare:…………………………………………….          Datum:……………….

 

 

…………………………………………

 

 

…………………………………………

 

 

………………………………………….

 

 

Sammanfattning:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4.

 

Lagar och förordningar, översikt

 

Skollagen 6  kap

6§ Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och 8 §§.

 

7§ Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.

 

8§ Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

 

.

Lgr 11

2.1 Normer och värden

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

 

Alla som arbetar i skolan skall aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper.

 

FN- konventionen

Enligt FN:s konvention om barn och ungdomars rättigheter har varje individ rätt att bli respekterad för den man är. Alla har rätt till likvärdig behandlig och skydd mot alla former av våld och övergrepp.

 

Brottsbalken

Brott mot liv och hälsa, mot frihet och frid, ärekränkning, sexualbrott, hets mot folkgrupp m.m. regleras i brottsbalken och kan medföra straffansvar.

 

Socialtjänstlagen 14 kap Anmälan om missförhållanden

1§ /…/ Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom/…/ är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter/…/

 

 

Arbetsmiljölagen (AFS 1993:17)

 

Arbetsmiljölagen gäller även för skolan. Arbetsgivaren skall klargöra att kränkande

särbehandling inte kan accepteras i verksamheten.