Deprecated: Non-static method PageLinesTemplate::current_admin_post_type() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /storage/content/89/179389/vitavidderna.se/public_html/wp-content/themes/pagelines/admin/class.options.metapanel.php on line 30 Deprecated: Non-static method PageLinesTemplate::current_admin_post_type() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /storage/content/89/179389/vitavidderna.se/public_html/wp-content/themes/pagelines/admin/class.options.metapanel.php on line 30 Deprecated: Non-static method PageLinesTemplate::current_admin_post_type() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /storage/content/89/179389/vitavidderna.se/public_html/wp-content/themes/pagelines/admin/class.options.metapanel.php on line 30 Deprecated: Non-static method PageLinesTemplate::current_admin_post_type() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /storage/content/89/179389/vitavidderna.se/public_html/wp-content/themes/pagelines/admin/class.options.metapanel.php on line 30 Vita Viddernas Barnskola | Likabehandlingsplan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan

Plan mot kränkande behandling

Arbetet med att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande

behandling bör, tillsammans med rutinerna för det åtgärdande arbetet (upptäcka, utreda och åtgärda) återspeglas i en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Utbildningsenhet:

Thoren Framtid Vita Vidderna

Verksamhetsområde:

Skola och fritidshem

Planen avser år:

2020/2021

Datum för upprättande:

2020-10-12

 

 

 

 

 

 

 

 

Inledning

Enligt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen ska huvudmannen varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. En redovisning av hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Enligt 6 kap. 8 § skollagen ska huvudmannen se till att det varje år upprättas en plan med översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Enligt 4 kap. 8 § skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.

Enligt förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling ska planerna upprättas, följas upp och ses över under medverkan av barnen eller eleverna vid den verksamhet för vilken planen gäller. (Skolverkets Allmänna råd, Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling)

Vision

Thoren Framtid Vita Vidderna rustar eleverna för framtiden. I detta ingår kunskaper, färdigheter, förståelse för och bestående avståndstagande från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Alla på skolan och i fritidshemmet ska behandlas med respekt och enligt principen om alla människors lika värde. Skolan och fritidshemmet ska präglas av en miljö med trygghet och studiero. Arbete med värdegrundsfrågor ska ingå i den dagliga verksamheten.

Definitioner och begrepp

Följande definitioner och begrepp och är bland annat hämtade från diskrimineringslagen, skollagen och propositionen Ett starkare skydd mot diskriminering (prop. 2007/08:95). (Skolverkets Allmänna råd, Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling)

Diskrimineringsgrunderna: en person är skyddad mot diskriminering utifrån de i diskrimineringslagen angivna diskrimineringsgrunderna. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Direkt diskriminering: innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan. För att det ska röra sig om diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Indirekt diskriminering: man kan också i vissa fall diskriminera genom att behandla alla lika, så kallad indirekt diskriminering. Med detta menas att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar en elev av skäl som har samband med en viss diskrimineringsgrund, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte.

Likabehandling: med likabehandling menas att alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett någon diskrimineringsgrunderna. Det innebär dock inte alltid att alla barn och elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering.

 Trakasserier: innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Kränkande behandling: med kränkande behandling menas ett uppträdande som utan att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker en elevs värdighet.

Mobbning: är en form av kränkande behandling eller trakasseri som någon blir utsatt för vid upprepade tillfällen under tid.

 Sexuella trakasserier: innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier behöver inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. För att underlätta läsningen inryms i den här skriften begreppet sexuella trakasserier i begreppet trakasserier.

Könsöverskridande identitet eller uttryck: med könsöverskridande identitet eller uttryck menas att någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.

Diskrimineringsgrund: med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

Funktionshinder: med funktionshinder menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

Sexuell läggning: med sexuell läggning menas homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.

 

Verksamhetsbeskrivning

Thoren Framtid Vita Vidderna omfattar årskurserna förskoleklass – åk 3 samt fritidshem. Antal elever 97 st. 24 elever i respektive årskurs åk 1-3 samt 25 elever i förskoleklass. Varje årskurs har två ansvariga pedagoger. Specialpedagog finns anställd på skolan. Fritidshemsansvarig finns anställd på skolan.

Rutiner – Kartläggning, analys och uppföljning

Kartläggning sker via elev- och vårdnadshavarenkäter. Analys sker av rektor, ansvariga pedagoger, specialpedagog och ansvarig på fritidshemmet.

Elevers delaktighet i framtagandet av planen

Eleverna deltar i arbetet via klassråd, fritidsråd samt gemensamma samlingar över klassgränser. Ansvarig för fritidshemmet genomför fritidsråd med barn på fritidshemmet. Resultatet av elevenkäterna tas med i kommande plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Planens tillgänglighet

Planen anslås på anslagstavla samt på hemsida.

Likabehandlingsplan – Vårt främjande arbete för likabehandling

Namn

Likabehandling avseende kön och ålder

Områden som berörs av insatsen

Kön och ålder

Mål och uppföljning

Skola

Mål: Strukturerat arbete i den ordinarie undervisningen med arbetsmaterial anpassat till åldersgrupp avseende värdegrundsarbete.

Uppföljning: Kontinuerlig uppföljning med pedagoger under personalkonferens fortlöpande under läsåret.

Fritidshem

Mål: Fritidshemmet ska tillse att aktiviteter genomförs i tvärgrupper avseende kön och ålder i syfte att barnen ska vilja och våga delta í aktiviteter utan begränsning av stereotypa föreställningar avseende kön och ålder.

Uppföljning: Utvärdering av gruppindelningar vid aktiviteter enligt fritidshemmets årshjul i december och maj månad.

Insats

Skola

Strukturerat arbete i den ordinarie undervisningen avseende värdegrundsarbete. Detta med hjälp av inköpt material samt utifrån behov av pedagoger planerat arbete.

Fritidshemmet

Fritidshemmets pedagoger ansvarar för att gruppindelningar vid aktiviteter sker över köns- och åldersgränser.

Ansvarig:

Skola: Ansvariga pedagoger.

Fritidshem; Ansvarig pedagog för respektive aktivitet.

Datum när det ska vara klart:

Arbetet sker kontinuerligt under hela läsåret.

 

Namn

Likabehandling avseende religion och trosuppfattning

Områden som berörs av insatsen

Religion och trosuppfattning

Mål och uppföljning

Skola

Mål: Eleverna ska ha kännedom om religionsfrihet och olika trosuppfattningar samt vad detta kan innebära för den enskilda individen.

Uppföljning: Uppföljning sker vid utvärdering av läsåret i juni månad.

 

Skola och fritidshem

Mål: Elever i skola och barn på fritidshem ska ha kännedom om religionsfrihet och hur detta kan komma att påverka aktiviteter i skola och fritidshem.

Uppföljning: Kontinuerlig utvärdering vid planering av aktiviteter i skola och fritidshem.

Skola och fritidshem: Vårdnadshavare ska med förtroende lämna sitt barn till skola och fritidshem, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för någon enskild religion eller trosuppfattning.

Uppföljning: Föräldraenkät.

 

Insats

Skola och fritidshem

I de fall skola och fritidshem känner till att familjer praktiserar en religion konsulteras vårdnadshavarna för att få råd vid frågeställningar avseende aktiviteter.

Ansvarig:

Skola och fritidshem: Ansvarig pedagog

Datum när det ska vara klart:

Arbetet sker kontinuerligt under läsåret och utvärderas i juni månad.

 

Namn

Värdegrundsarbete

 

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling, kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder.

 

Mål och uppföljning

Skola och fritidshem

Mål: Skapa en trygg miljö i skola och fritidshem med respekt för allas lika värde. Inga elever i skola eller fritidshem ska känna sig utsatta för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

Uppföljning: Arbetet sker kontinuerligt, utan förekommen anledning och riktar sig till alla elever i skolan och i fritidshemmet. Värdegrundsarbetet är en stående punkt på personalkonferens en gång per vecka.

 

Insats

Skola och fritidshem

Hög personaltäthet vid kända platser med förhöjd risk för oro att vistas vid såsom omklädningsrum, matsal och vid raster.

Elev- och vårdnadshavarenkät avseende kartläggning av trygghet och studiero.

Analys av elev- och vårdnadshavarenkäter för identifiering av risk för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Ansvarig

Skola och fritidshem: Rektor

Datum när det ska vara klart

2020-11-30

 

Uppföljning och redovisning av åtgärder från föregående plan

 • Skolan har införskaffat arbetsmaterial, anpassat till åldersgrupp, avseende värdegrundsarbete. Specialpedagog har tagit fram arbetsmaterial, anpassat till åldersgrupp, avseende värdegrundsarbete.
 • Fritidshemmet har arbetat strukturerat med att tillse att aktiviteter genomförs i tvärgrupper avseende ålder och kön.
 • Rektor och pedagoger har arbetat med frågor kring trosuppfattningar och dess påverkan på aktiviteter avseende planering och alternativa aktiviteter för att elever med annan trosuppfattning ska tillgodogöra sig det centrala innehållet i läroplanen.

 

 

 

 

Förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling – Vårt förebyggande arbete: 2020/2021

Det förebyggande arbetet handlar om att vidta och genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra att någon elev som deltar i eller söker till verksamheten utsätts för trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning eller för sexuella trakasserier. Det förebyggande arbetet omfattar sådant som i en kartläggning av verksamheten identifierats som risker.

Uppföljning och redovisning av åtgärder från föregående plan

Matsalen:

– Förflyttning och kö vid servering av lunch – åtgärdat. För att undvika köbildning sitter eleverna till bords och hämtar mat gruppvis.

– Servering av mellanmål på fritidshemmet ska påbörjas tidigare – åtgärdat.

– Omklädningsrum enligt elevenkät identifierat område för otrygghet – åtgärdat. Högre pesonaltäthet i omklädningsrum vid lunchtid och avslutning av skoldag.

– Arbete i förskoleklass med temaområden ”Jag”, ”känslor” i syfte att stärka elevens självkänsla enskilt och i grupp.

– I skola och fritidshem av pedagoger medvetna gruppsammansättningar i syfte att motverka köns- och åldersstereotypa mönster.

Kartläggning (vilka metoder) – nulägesanalys

Kartläggning sker via elev- och vårdnadshavarenkäter, klassråd och fritidsråd.

Identifierade risker utifrån diskrimineringsgrunderna och kränkande behandling:

Kön – stereotypa föreställningar avseende kön.

Könsöverskridande identitet eller uttryck – stereotypa föreställningar avseende könsöverskridande identitet eller uttryck.

Etnisk tillhörighet – stereotypa föreställningar avseende etnisk tillhörighet.

Religion och trosuppfattning – stereotypa föreställningar avseende religion och trosuppfattning

Funktionshinder – stereotypa föreställningar avseende funktionshinder.

Sexuell läggning – stereotypa föreställningar avseende sexuell läggning.

Ålder – stereotypa föreställningar avseende ålder.

 

Läsår 2020/2021

Mål och plan över åtgärder för perioden:

Målet för Thoren Framtid Vita Vidderna är, utifrån de identifierade riskerna avseende diskrimineringsgrunderna och kränkande behandling, att ingen elev på skola eller i fritidshem ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling.

 

 

Mål, identifierade från riskerna

Planerad åtgärd/insats

Tidpunkt för genomförande

Ansvarig

Resurser

Uppföljning/ utvärdering (tidpunkter)

Arbete med identifierade risker utifrån diskrimineringsgrunderna och kränkande behandling för att förhindra att elever i skola och fritidshem utsätts för kränkande behandling. Kontinuerligt värdegrundsarbete i respektive klass samt i fritidshem med avsett material samt enligt det främjande arbetet för likabehandling. Läsår 2020/2021 Rektor December 2020 samt juni 2021.

Det åtgärdande arbetet (upptäcka, utreda, åtgärda)

Thoren Framtid Vita Vidderna ska präglas av en miljö med trygghet och studiero. Skolan och fritidshemmet ska vara fri från kränkande behandling och diskriminering. Skolan och fritidshemmet ska i den dagliga verksamheten präglas av arbete med värdegrundsfrågor. På skolan och i fritidshemmet råder nolltolerans mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling. Skyldigheten att utreda om någon utsatts för trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling träder in så snart någon i skolans eller fritidshemmets verksamhet fått kännedom om att elev eller barn i fritidshemmet anser sig ha blivit utsatt för detta. Det krävs således inga bevis för att påbörja en utredning.

Rutiner – upptäcka, utreda, åtgärda

 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling.

All berörd personal äter pedagogisk lunch med eleverna.

Rastvaktsschema upprättas i syfte att ha god uppsikt över platser där eleverna befinner sig på lektionsfri tid.

Personal närvarande vid omklädning vid skolstart, lunchrast och skoldagens slut.

Personal närvarande vid omklädning då mång barn på fritidshemmet samtidigt vistas i omklädningsrum.

Personal närvarande vid servering av mellanmål på fritidshemmet.

 

Personal som elever och vårdnadshavare kan vända sig till.

Elev, barn på fritidshemmet eller vårdnadshavare ska vid behov kontakta ansvarig pedagog, ansvarig på fritidshemmet eller rektor. Även annan personal i skola och fritidshem elev, barn på fritidshem eller vårdnadshavare kan kontaktas.

Tel skolan: 070-292 20 92

Tel rektor: 076-113 12 22

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränkts av annan elev.

Enskild händelse – personal på skolan eller fritidshemmet ingriper omedelbart för att åtgärda den akuta situationen. Inblandade elevers ansvariga pedagog eller ansvarig på fritidshemmet informeras. Ansvarig pedagog informerar om skolans och fritidshemmets nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling.

Kränkning/trakasserier – utredning av kränkning/trakasserier via enskilda samtal med den/de drabbade samt med den/de som kränker/trakasserar. Samtalen dokumenteras. Ansvarig pedagog alt. ansvarig på fritidshemmet genomför samtalen och rektor samt specialpedagog informeras. Kontakt tas med vårdnadshavare för information samt åtgärder. Rektor fattar beslut om upprättande om kränkningsärende. Huvudman och kvalitetsavdelning underrättas av rektor. Uppföljande samtal ska ske inom två veckor.

Upprepade kränkningar/trakasserier – vårdnadshavare kallas till formell elevvårdskonferens. Rektor, specialpedagog och ansvarig pedagog samt vid behov representant från elevhälsan deltar. Åtgärdsplan upprättas och dokumenteras. Uppföljande samtal med elev/barn på fritidshemmet samt vårdnadshavare ska ske inom två veckor. Rektor informerar huvudman och kvalitetsavdelning.

 

Rutiner för utredning och åtgärder när elev kränkts av personal.

Händelse anmäls av elev, vårdnadshavare eller skolans/fritidshemmets personal till ansvarig pedagog eller annan som elev eller vårdnadshavare känner förtroende för.

Mottagare av anmälan anmäler händelsen till rektor.

Vårdnadshavare underrättas: Ansvarig – rektor.

Rektor informerar huvudman och kvalitetsavdelning.

Rektor ansvarar för att utredning sker:

 • samtal med samtliga berörda parter
 • samtalen dokumenteras
 • rektor ansvarar för att åtgärder vidtas
 • åtgärder som sätts in ska leda till långsiktiga lösningar. Det ska alltid övervägas om åtgärder även ska vidtas i syfte att förändra strukturer och förhållande på grupp- och verksamhetsnivå.
 • vid fall av kränkningar/trakasserier avgör rektor, tillsammans med representant för huvudmannen, om ärendet kräver disciplinära åtgärder eller ska anmälas till annan myndighet. Rektor informerar den anställde om rätten till fackligt stöd.
 • åtgärderna dokumenteras
 • rektor följer upp ärendet med elev och vårdnadshavare
 • rektor träffar regelbundet den personal som kränkt eleven och följer upp ärendet
 • utredning och åtgärder utvärderas och dokumenteras
 • uppföljning dokumenteras

Om åtgärderna inte är tillräckliga kan vårdnadshavare vända sig till Barn- och elevombudsmannen (www.skolinspektionen.se/BEO) eller Diskrimineringsombudsmannen (www.do.se).

 

Rutiner för uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering av insatta åtgärder sker kontinuerligt en gång per vecka med ansvarig pedagog och specialpedagog. Rektor ansvarar.

 

Rutiner för dokumentation

Ansvarig pedagog ansvarar för dokumentation vid upprepade kränkningar/trakasserier i skola eller fritidshem.

Rektor ansvarar för dokumentation vid diskriminering, kränkning eller trakasserier av vuxen.

 

Ansvarsförhållande

Delgivning av planen mot diskriminering och kränkande behandling

Rektor ansvarar för att all personal på skolan och fritidshemmet delges planen.

Rektor ansvarar för att vårdnadshavare delges planen.

Ansvarig pedagog ansvarar för att elever i skola och fritidshem delges planen.

Rektor ansvarar för att Kiruna kommuns elevhälsa delges planen.

Rektor ansvarar för att huvudmannen delges planen.

 

Övrigt

Personal, elever, barn på fritidshem samt vårdnadshavare inom Thoren Framtid Vita Vidderna har ett ansvar att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling samt att värna om alla människors lika värde.

Rektor ansvarar för att:

 • plan mot diskriminering och kränkande behandling upprättas
 • planen efterlevs, utvärderas och revideras
 • eventuell orosanmälan till Socialtjänsten, Kiruna kommun, upprättas och skickas in

Skolans och fritidshemmets personal ansvarar för att:

 • aktivt i den dagliga verksamheten hålla värdegrundsarbetet levande
 • främja en god arbetsmiljö och vara positiva förebilder samt att vid varje misstanke om kränkning/trakasseri agera aktivt

Elever och barn på fritidshemmet ansvarar för att:

 • bidra till en god arbetsmiljö och goda relationer till andra elever, barn på fritidshemmet och personal

 

 

 

Namn Tomas Kyrö
Roll Rektor
Telefon 076-113 12 22
Mailadress tomas.kyro@thorenframtid.se