Deprecated: Non-static method PageLinesTemplate::current_admin_post_type() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /storage/content/89/179389/vitavidderna.se/public_html/wp-content/themes/pagelines/admin/class.options.metapanel.php on line 30 Deprecated: Non-static method PageLinesTemplate::current_admin_post_type() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /storage/content/89/179389/vitavidderna.se/public_html/wp-content/themes/pagelines/admin/class.options.metapanel.php on line 30 Deprecated: Non-static method PageLinesTemplate::current_admin_post_type() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /storage/content/89/179389/vitavidderna.se/public_html/wp-content/themes/pagelines/admin/class.options.metapanel.php on line 30 Deprecated: Non-static method PageLinesTemplate::current_admin_post_type() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /storage/content/89/179389/vitavidderna.se/public_html/wp-content/themes/pagelines/admin/class.options.metapanel.php on line 30 Vita Viddernas Barnskola | Svenska

Svenska

År 1

Läsa

Eleven bör i slutet av årskurs 1:

 • Känna igen alla bokstavsformer
 • Koppla rätt bokstavsljud (fonem) till rätt bokstavstecken (grafem)
 • Höra hur många ljud ett ord består av
 • Identifiera första och sista ljudet i ord
 • Ljuda samman språkljud- syntes
 • Dela upp ord i språkljud- analys
 • Läsa vanligt förekommande ord som ordbilder
 • Läsa enkla nya små ord
 • Läsa ord med enkla konsonantförbindelser (konsonantkluster)
 • Läsa enkla meningar och förstå innehållet
 • Visa intresse för läsning

Skriva

Eleven bör i slutet av årskurs 1:

 • Kunna skriva alla bokstäver rätt
 • Göra mellanrum mellan ord
 • Inte blanda stora och små bokstäver
 • Klara ljudbaserad skrivning av enstaviga ord
 • Klara ljudbaserad skrivning av två- och ibland flerstaviga ord
 • Skriva enkla meningar eller frågor med ”stor bokstav” och punkt eller frågetecken

 

År 2

Kommunikativ- muntlig förmåga

Eleven bör i slutet av årskurs 2 kunna:

 • Berätta i grupp och lyssna på andra
 • Återberätta så att andra förstår vad de menar
 • Berätta sammanhängande så poängen blir tydlig
 • Anpassa berättandet till olika situationer och vilka som lyssnar
 • Beskriva olika saker så att andra förstår
 • Förklara så att andra förstår vad de menar
 • Ge och ta muntliga instruktioner
 • Tala om vad de tycker och tänker och lyssna på andras åsikter

Läsa

Eleven bör i slutet av årskurs 2 kunna

 • Läsa längre texter och ord med komplicerade konsonantförbindelser
 • Använda ljudning och ortografisk helordsläsning
 • Läsa en hel bok med enkel text på egen hand
 • Rätta sig själv vid läsning
 • Automatisera läsningen alltmer och läsa enkla meningar med flyt
 • Stanna upp, samtala, återberätta, besvara och ställa frågor om det lästa för att förstå
 • Börja använda olika läsförståelsestrategier som att skapa inre bilder, dra slutsatser och göra förutsägelser
 • Läsa mellan raderna- göra inferenser
 • Uppfatta den ”röda tråden” i en berättelse
 • Koppla det lästa till egna erfarenheter och tidigare kunskap

Skriva

Eleven bör i slutet av årskurs 2 kunna:

 • Få fram budskap med hjälp av skriven text
 • Skriva text med enkel handling för hand eller på dator
 • Skriva text läsligt för sig själv och för andra
 • Skriva enkel text med visst flyt
 • Stava vanligt förekommande ord med allt större säkerhet
 • Göra mellanrum mellan orden
 • Skriva meningar med stor bokstav och punkt och ibland använda andra skiljetecken
 • Använda tankekartor för att planera sitt skrivande
 • Använda datorn för att skriva och bearbeta sina texter
 • Visa intresse för att förbättra sin text

 År 3

 Kommunikativ- muntlig förmåga 

Eleven bör i slutet av årskurs 3 kunna:

 • Samtala om elevnära frågor genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter
 • Berätta om vardagliga händelser på ett beskrivande sätt så att innehållet tydligt framgår
 • Ge och ta enkla muntliga instruktioner

Läsa

Eleven bör i slutet av årskurs 3 kunna:

 • Läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt
 • Visa läsförståelse genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet
 • Föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter

Skriva

Eleven bör i slutet av årskurs 3 kunna:

 • Skriva enkla texter med läslig handstil och på dator
 • Använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter
 • Skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och avslutning
 • Söka information ur någon anvisad källa och återge grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter
 • Använda grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp så att innehållet i faktatexterna tydligt framgår
 • Kombinera sina texter med bilder så att budskapet förtydligas och förstärks
 • Ge enkla omdömen om sina egna och andras texter utifrån givna frågor
 • Bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt utifrån respons